ปรัชญา"วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  นำประชาธิปไตร"


คำขวัญ"วินัย  มีวิชา  กิฬาเด่น  เป็นโรงเรียนของชุมชน"