วิสัยทัศน์ (VISION)"โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง จัดการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพวิชาการ ได้มาตรฐาน ยึดมั่นคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ดำรงชีวิตพอเพียง และมีความสุข"


พันธกิจ (MISSION)๑ .พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน

๒.พัฒนาคุณภาพวิชาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รู้จักคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์

๓.ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน

๔.สร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ

๕.ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี ภูมิบัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแววล้อม

๖.ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗.ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมประชาธิปไตย กีฬา และสันทนาการ เพื่อการมีสุขภาพกายจิตที่ดี และดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

๘.ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ