ติดต่อเราโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓๐/๓๑ ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยใช้พื้นที่บริเวณวัดเสาธงทอง จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบับปรังปรุงแก้ไข ๒๕๔๕ จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปี่ที่ ๖ ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาทุกระดับ เสมอภาค เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ พัฒนาสังคม และประเทศแผ่นที่