ศิลาจารึก


๑ . จารึก น.ศ.๑

   - จารึกภาษาทมิฬที่วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช จารึกหลักที่ ๒๙ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   ...อ่านเพิ่มเติม...

๒ . จารึก น.ศ.๒

   - จารึกวิหารโพธิ์ลังกา   ...อ่านเพิ่มเติม...

๓ . จารึก น.ศ.๓

   - จารึกหลักที่ ๒๘ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   ...อ่านเพิ่มเติม...

๔ . จารึก น.ศ.๑๒

   - ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย   ...อ่านเพิ่มเติม...

๕.จารึก น.ศ.๙

   - จารึกหลักที่ ๒๓ วัดเสมาเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   ...อ่านเพิ่มเติม...

๖.ศิลาจารึกหลักที่ ๒๔

   - จารึก สฎ.๔, ศิลาจารึก วัดหัวเวียงเมืองไชยา ๑   ...อ่านเพิ่มเติม...

๗.จารึก น.ศ.๑๐

   - จารึกหลักที่ ๒๗ วัดมเหยงค์, จารึกหลักที่ K ๔๐๗   ...อ่านเพิ่มเติม...